Voor Y i l d i z  &  P a r t n e r s is het van groot belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Hoe gaan wij om met uw privégegevens en hoe houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving? Om onze dienstverlening aan u te kunnen leveren en continu te blijven verbeteren, verzamelen wij een aantal gegevens. Wij vinden het belangrijk dat u onze diensten goed kunt gebruiken.

3170_beveiligde-verbinding-met-ssl-certificaat-vanaf-mei-2018-onvermijdelijk_image-o_201803231346111


Welke gegevens verzamelen wij van u?

Bij het aangaan en aanmaken van een relatie verstrekt u ons onder meer uw bedrijfsgegevens en gegevens van bestuurders, ondernemers en functionarissen die benodigd zijn voor het uitvoeren van onze taken mbt de aard van de werkzaamheden. Tevens krijgen wij bij de financiële administratie inzage in uw financiële stukken en bij een eventuele loonadministratie in de persoonsgegevens van uw medewerkers. Wij vragen onder meer om uw en uw medewerkers gegevens zoals NAW, BSN, geboortedatum, bankgegevens, alternatieve e-mailadressen en andere gegevens waarmee wij u als opdrachtgever kunnen identificeren en onze diensten optimaal aan u kunnen (blijven) leveren. Wanneer u contact opneemt met ons zullen wij aan de hand van de opgegeven gegevens controleren of u ook daadwerkelijk de persoon bent waarmee wij contact hebben. Telefoongesprekken met Y i l d i z  &  P a r t n e r s kunnen worden opgenomen ter verbetering van onze dienstverlening en training van onze medewerkers. Vragen die u ons per e-mail stelt en de communicatie die daarop volgt wordt door ons opgeslagen naar mate deze van belang zijn voor de uitvoer van onze werkzaamheden voor u.

Functionaris

Dhr. Y. Yildiz is de Functionaris Gegevensbescherming van Y i l d i z  &  P a r t n e r s. Hij is te bereiken via y.yildiz@yildizpartners.nl.

Y i l d i z  &  P a r t n e r s vraagt alleen naar uw persoonsgegevens als deze nodig zijn voor uitvoer van onze werkzaamheden.

Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid tot het bestellen van een brochure, het plaatsen van een sollicitatie, het aanmelden voor een nieuwsbrief, het stellen van vragen, het maken van een opmerkingen of van een andere mogelijkheid op de website, kan het zijn dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken, dan wel dat u deze op eigen initiatief verstrekt.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de website heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Y i l d i z  &  P a r t n e r s uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor het uitvoeren van deze diensten. De persoonsgegevens worden door Y i l d i z  &  P a r t n e r s in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor gekwalificeerde medewerkers binnen onze organisatie.

Y i l d i z  &  P a r t n e r s gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het doel dat u ermee beoogd. De persoonlijke gegevens worden door Y i l d i z  &  P a r t n e r s in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels, een rechterlijk bevel en/of op uw uitdrukkelijk verzoek.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@yildizpartners.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Y i l d i z  &  P a r t n e r s neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Y i l d i z  &  P a r t n e r s bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan uw verzoek te kunnen voldoen, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Y i l d i z  &  P a r t n e r s verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Y i l d i z  &  P a r t n e r s gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Y i l d i z  &  P a r t n e r s en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar y.yildiz@yildizpartners.nl.

Y i l d i z  &  P a r t n e r s wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Y i l d i z  &  P a r t n e r s neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@yildizpartners.nl

Y i l d i z  &  P a r t n e r s kan hyperlinks op haar website opnemen die leiden naar websites van derden, welke niet door Yildiz & Partners worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Het kan zijn dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Yildiz & Partners aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites en handelingen van deze derden en anderen.

Y i l d i z  &  P a r t n e r s behoudt zich het recht voor het privacy statement te allen tijde te wijzigen. In onze algemene voorwaarden kunt uitgebreid over onze verwerking van persoonsgegevens lezen.